Friday, May 30, 2008

Vassalboro United Methodist Church

Click pic for larger image

Vassalboro United Methodist Church
Rt. 32
Vassalboro, Maine 04962
Photographed by Remi Thornton on 05/26/2008

No comments: